Nauki Społeczno-Humanistyczne Соціально-Гуманітарні Науки Social and Human Sciences

 

Kalashnikova, Olga, 2015. BANK ACCOUNT AS THE SUBJECT OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 02 (06), pp. 166-174.
 

Kalashnikova, Olga, 2015. BANK ACCOUNT AS THE SUBJECT OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 02 (06), pp. 166-174.


БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ЯК ПРЕДМЕТ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

УДК 347
   
Калашнікова, Ольга,
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (Київ, Україна),
аспірантка,
olya_kalashnikova@bigmir.net

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню наукових поглядів на правову природу банківського рахунку як предмета договірного зобов’язання. Автор в статті аналізує існуючи точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів, які досліджували питання визначення обсягу предмету договору банківського рахунку. На підставі проведеного аналізу, виловлюється позиція автора, що предмет договору банківського рахунку є комбінованим, та таким, що складається як з обслуговування банківського рахунку, так із грошових коштів (майно), які знаходяться на даному рахунку. Проте чинне законодавство України містить звужене тлумачення предмету даного договору, атому потребує розширення. Окрім того визначається, що банківський рахунок є родовим поняттям і має багатофункціональний характер, що зумовлює необхідність поділу його на певні види. Однак, послідовної і однозначної класифікації банківських рахунків в даний час не існує.
Ключові слова: зміст договору, предмет, банківський рахунок, договір, послуги, грошові кошти.BANK ACCOUNT AS THE SUBJECT OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS

Kalashnikova, Olga,
V.M.Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine
(Kyiv, Ukraine),
PhD student,
olya_kalashnikova@bigmir.net

SUMMARY
The article is sanctified to research of scientific looks to legal nature of bank account as the article of contractual obligation. An author in the article analyses existing points of view of home and foreign authors that investigated the question of decision of volume of subject of agreement of bank account. On the basis of the conducted analysis, position of author is caught, that a subject of agreement of bank account is combined, and such that is folded as from maintenance of bank account, so from monetary resources (property) that are on this account. However the current legislation of Ukraine contains the narrowed interpretation of subject of this agreement, needs expansion an atom. It is determined except that a bank account is a family concept and has multifunction character that predetermines the necessity of division of him on certain kinds. However, successive and unambigiuous classification of bank accounts presently does not exist.
Keywords: the content of the contract, subject bank account, contract, services, cash.На фоні розвитку банківської сфери зростає роль правового механізму, який покликаний регулювати суспільні відносини між банками та їх клієнтами, які будуються на традиційних принципах ринкової економіки. У результаті змін характеру взаємовідносин між банками та їх клієнтурою ці правовідносини виявились недостатньо вивченими, оскільки попередні дослідження у цій сфері значною мірою застаріли.
Безперечно, найбільш доцільною формою опосередкування ринкових відносин є цивільно-правовий договір (контракт), до якого можна віднести  договір банківського рахунку.
Значний внесок в розвиток вчення про інститут договору банківського рахунку, у визначенні шляхів і засобів цивільно-правового регулювання відносин, які виникають у зв'язку з укладенням, виконанням та розірванням цього договору, зробили багато вітчизняних вчених-цивілістів, зокрема,  Безклубий І.О., Єфімова Л.Г., Курбатов А.Я., Мєдведєв Д.А., Сарбаша С.В., Шевченко Я.М. та інші.
Відкриття і ведення банківських рахунків є однією з традиційних банківських операцій і найбільш поширеною банківською послугою.  Власне банківський рахунок - це те, з чого починається функціонування банківської системи країни. Останнім часом дещо активізувались дослідження поняття і особливості банківського рахунку. Однак трактування науковців розходяться по ряду найважливіших питань. Основною метою даної статті є дослідження еволюції поглядів у вітчизняній доктрині щодо змісту поняття та правової природи банківського рахунку як предмета договірного зобов’язання.
Відповідно до Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 р., із змінами та доповненнями (надалі – Закон № 2121), банківські рахунки – це рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів [6, с.2]. При цьому банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб відкриваються як у національній валюті - гривні, так і в іноземній валюті [6, с.51].
Сама за допомогою відкриття рахунку та вчинення комплексу юридико-технічних дій, спрямованих на отримання банківських послуг та здійснення операцій, клієнт банківської установи може реалізовувати та контролювати свої власні економічні інтереси та потреби.
В спеціальній літературі банківський рахунок розглядається як облікова одиниця, які застосовується у банківській справі з метою обліку прав грошових вимог клієнта до банка, що виникають з договору банківського рахунку, а також для обліку процесу виконання цього договору шляхом банківських операцій, передбачених для відповідної категорії банківських рахунків [13].
На думку С.Б. Мороз, банківський рахунок можна визначити як інструмент банківського права, за допомогою якого уповноважена сторона договору банківського рахунку (банк) здійснює матеріальний облік безготівкових грошових коштів клієнта та здійснює в інтересах і за розпорядженням клієнта (в переважній більшості випадків) операції по зарахуванню і списанню коштів на даний рахунок / з рахунку [1].
У цьому контексті слід погодитись із визначенням поняття банківського рахунка І.О. Безклубого, який вважає банківській рахунок як документ у визначеній законом формі, в якому на підставі розпоряджень клієнта (фізичної чи юридичної особи) та операцій банка здійснюється зарахування, облік, переказ, списання коштів клієнтів, відображаються грошові вимоги та зобов’язання банку стосовно клієнтів та їх контрагентів [2].
Договір банківського рахунку, як і будь-який інший правочин, має свій предмет правового регулювання.
Цивільно-правовий договір виникає з приводу передачі речей, виконання робіт або надання послуг. При цьому, послуги є результатами діяльності суб'єктів цивільних правовідносин, однак на відміну від робіт такі результати невіддільні від самої діяльності, а послуги, що надаються банками є одним з видів послуг.
Банківські послуги, які надаються за договором банківського рахунку, складаються з: прийняття та зарахування грошових коштів на рахунок, відкритий клієнтові, грошових коштів, виконання розпоряджень клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (ст. 1066 Цивільного кодексу України).
На теперішній час в цивілістичній науці погляди на предмет досліджуваного договору різняться.
Аналізуючи поняття «предмет договору», слід виходити від поняття договірного зобов’язання, в силу якого, боржник зобов'язаний вчинити на користь кредитора певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язків (ст. 509 ЦК). Тому предметом будь-якого зобов'язання є дії, які повинен здійснити боржник (з позиції боржника), або право на чужі дії (з позиції кредитора). У зв'язку з цим предмет договору банківського рахунку складають дії, які повинен здійснювати банк, у тому числі за дорученням власника рахунку: по зарахування коштів на відкритий клієнтові рахунок, виконання розпоряджень клієнта про перерахування і видачу грошових сум з рахунку, а також про здійснення інших банківських операцій. Іншими словами, предметом договору банківського рахунку мають бути визнані послуги, що надаються банком власнику рахунку.
Необхідність узгодження сторонами при укладанні договору банківського рахунку умов про предмет договору (як істотних умов договору) означає необхідність досягнення банком і власником рахунку угоди про те, які банківські послуги (банківські операції) будуть виконуватися банком за дорученням власника рахунку.
Предмет договору банківського рахунку не може включати будь-які дії банку з погашення грошового зобов'язання перед власником рахунку (якщо таке взагалі існує). Видача грошових коштів з рахунку або їх перерахування на інший банківський рахунок клієнта, відкритий в іншому банку, являють собою дії банку, що виконуються за дорученням власника рахунку, які нічим не відрізняються від інших банківських послуг (банківських операцій), що надаються клієнтові за договором банківського рахунку. Виходячи з цього, сума грошових коштів, що знаходяться на рахунку, визначає розмір вимог власника рахунку до банку, в межах якого останньому можуть даватися доручення (розпорядження) про проведення банківських операцій (включаючи видачу коштів з рахунку), а не розмір грошового боргу (грошового зобов'язання) банку перед власником рахунку. Про виникнення у банку грошового боргу перед колишнім власником рахунку можна говорити лише у разі розірвання договору банківського рахунку і тільки щодо залишку грошових коштів на рахунку клієнта, який банк повинен видати клієнтові або за вказівкою останнього перерахувати на інший рахунок.
На основі аналізу існуючих поглядів щодо предмета договору банківського рахунку можна зробити висновок, що склалось дві основні точки зору: визначення в якості предмета договору послуг, які надають клієнтом банку, або грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку.
На думку Д.А. Медведева, предметом договору банківського рахунку слід розуміти грошові кошти клієнта, що знаходяться на його банківському рахунку, з якими здійснюються операції, відповідно до договором. Однак така позиція, на нашу думку, не повно розкриває сутність банківського рахунку.
Н.В.Тульчевська вважає, що предметом договору банківського депозитного рахунка є грошові знаки, наділені властивістю законного платіжного засобу, або не наділені такою властивістю, але не заборонені до використання в розрахунках на території держави [11].
Любічев Є.А. зазначає, що предметом договору банківського рахунку є грошові кошти, внесені на його рахунок в кредитній організації [9].
Не досить обґрунтоване є визначення і Шевченко Я.М., яка зазначає, що предметом даного договору є грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку клієнта та з якими здійснюються обумовлені договором операції [4].
Ми не розділяємо позицію авторів, які вважають, що предметом договору банківського рахунку є тільки гроші. Адже за договором банківського рахунку, фінансова установа повинна здійснювати певні розрахункові дії за розпорядженням клієнта банку.
Інша група вчених визначає, що предметом договору банківського рахунки є відкриття банком особового рахунку клієнта, здійснення розрахунково-касового обслуговування, включаючи проведення банком операцій за рахунком клієнта та надання інших послуг, пов'язаних з цими операціями.
Наприклад, Л.Г. Єфімова зауважує, що предметом договору банківського рахунка є надання послуг по відкриттю рахунка, здійснення розрахунково-касового обслуговування та інших, пов’язаних з цим операцій [4].
Варто погодитись, з позицією Е.А. Суханова, який визначає, що типовими діями банку за договором банківського рахунку є приймання та зарахування коштів, які надходять на рахунок клієнта, а також виконання розпорядження володільця рахунку щодо перерахування та видачі відповідних сум з рахунку [16].
Договір банківського рахунку відноситься до казуальних угод. Мета зазначеного договору полягає у здійсненні розрахункових операцій за дорученням клієнта. Крім того, слід мати на увазі,  що договір банківського рахунку зберігає чинність і при відсутності коштів на рахунку.
Як слушно зазначають В.І.Борисова, Л.М.Баранова, протиріч у цих підходах можна уникнути, якщо враховувати ту обставину, що об’єкти зобов’язання поділяються в цивілістичній науці на юридичні (тобто визначену поведінку зобов’язальної особи, тобто позитивні дії) та матеріальні (якими можуть бути матеріальні блага). Таким чином, юридичним об’єктом договору банківського рахунка як зобов’язання будуть дії, а матеріальним – грошові кошти. Обґрунтовуючи свою позицію автори наголошують на тому, що цей договір передбачає зобов’язання банку перед клієнтом по зарахуванню, перерахуванню й отриманню з рахунка клієнта грошових коштів згідно з його розпорядженням та проведення інших операцій за рахунком. При цьому об’єктом дій є безготівкові грошові кошти. Автори зазначають, що банк не зберігає ці кошти у прямому розумінні слова, оскільки специфіка грошей як речей, обумовлених родовими ознаками, виключає можливість повернення клієнту тих самих грошових купюр. Отже, в договорі банківського рахунку об’єктом є право вимоги, а не речі. Тобто, власник рахунка не є власником грошових коштів, які знаходяться на рахунку в банку, а управомоченою особою – суб’єктом права вимоги (вимога висувається до банку) [15].
С.В. Сарбаш під предметом договору в широкому сенсі, розуміє майнове благо, одержуване клієнтом і яке виражається в послугах, що надаються банком. Він зазначає, що банк здійснює операції і з готівкою, яка не перебуває на банківському рахунку, а також операції з коштами, які в майбутньому з’являться на рахунку. За договором банківського рахунку банк надає й інші послуги, безпосередньо не пов'язані з грошовими коштами, наприклад, отримання для клієнта акцепту за векселем, видача довідки про наявність (відсутність) грошових коштів на рахунку. А за відсутності грошових коштів на рахунку, договір зберігає свою дію.  Крім того, автор зазначає, що договором банківського рахунку регулюються і правовідносини, які взагалі не пов'язані з грошовими коштами і стосуються елементів, що включаються в обсяг поняття банківської таємниці [10].
Неоднозначним є твердження І.Н. Житнікова, який пропонує додати до вже визначеного предмета банківського рахунку, обов’язок банку надавати клієнтові послуги з виробництва безготівкових платежів. [5] Адже виконуючи розпорядження клієнта за договором банківського рахунку, банк автоматично створює безготівкові платежі.
А. Є. Шерстобитов не зводить всю суму зобов'язань банку і клієнта за договором до відносин з приводу безготівкових грошових коштів. При цьому відзначає безсумнівність того, що зобов'язання банку включають і грошове зобов'язання перед клієнтом у розмірі відображеної на рахунку суми [16].
Не завжди предметом договорів є дія або майно, існують такі договори, в яких предмет є складним і охоплює одночасно і дію, і майно. Наприклад, М.І. Брагінський відмічає, що договори, спрямовані, на передачу майна, мають складний предмет, який включає в себе як дії сторін, в тому числі по передачі та прийняття майна, так і саме майно [7].
Так, О.В. Васьковський, розглядаючи особливості предмета договору банківського рахунку, робить висновок, що він включає в себе як банківські операції, так і кошти [3].
А.Я. Курбатов зазначає, що предмет договору банківського рахунку невірно розглядати просто як надання кредитною організацією клієнту певних послуг по проведенню розрахункових операцій у відриві від банківського рахунку, оскільки об’єм цих операцій прямо залежить від виду рахунку, що відкривається на підставі договору [81, с.10]. З таким твердженням слід погодитись, адже банківські установи відкриваються своїм клієнтам різні види рахунків, які залежать від різних факторів.
На наш погляд, безумовно, предмет договору банківського рахунку є комбінованим, що складається як з дій сторін, так і грошових коштів (майна), які необхідно розглядати у взаємозв’язку, оскільки банк здійснює, наприклад, приймання  та зарахування грошових коштів на рахунок, де він не може виконати дію при відсутності грошових коштів, і навпаки, - при наявності грошових  коштів  і  при  відсутності  доручення на  перерахування останніх.
Банківський рахунок є родовим поняттям і має багатофункціональний характер. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність поділу його на певні види. Чинне законодавство України дозволяє клієнтам кредитних організацій відкривати безліч різних рахунків, максимально відповідних цілям їх діяльності. Послідовної і однозначної класифікації банківських рахунків в даний час не існує. Так, банки мають право відкривати своїм клієнтам поточні, вкладні (депозитні), та кореспондентські рахунки.
Аналіз літературних джерел та законодавства з досліджуваного питання дозволяє зробити висновок, що предмет договору банківського рахунку є комбінованим. Він складається як з обслуговування банківського рахунку, так із грошових коштів (майно), які знаходяться на даному рахунку. З огляду на закріплене в Цивільному кодексі України визначення предметом договору банківського рахунка є дії банку, спрямовані на виконання зобов'язання щодо належного надання фінансової послуги з відкриття та обслуговування рахунку. Однак, на наш погляд, дане визначення відносить до предмету досліджуваного договору лише надання послуг банківської установою і тому потребує розширення на законодавчому рівні.

 

 

     СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Банківські операції: підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. д.е.н., проф. А. М. Мороза. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 476.
 2. Безклубий I.A. Банківські правочини: Монограф. - К., 2007, С.240-250.
 3. Васьковський О.В. Правове регулювання договору на розрахунково-касове обслуговування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2000. – Випуск 14. – С. 288-299.
 4. Ефимова Л.Г. Банковское право. – М.: БЕК, 1994. – С. 87. 
 5. Житников И. Н. Договор банковского счета. Дис. ... канд. юрид. наук -  Волгоград, 1999. - С. 54.
 6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Урядовий кур'єр. - 2001. - № 8.
 7. Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. - Л., 1961. - С. 703.
 8. Медведев Д. А. Гражданское право. Учебник. Ч. II / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М., 2001. - С. 450.
 9. Олейник О.М. Теоретические основы банковского права (гражданско-правовые и хозяйственно-правовые аспекты): Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. - М., 1998. - С. 23, 247-248.
 10. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. - М,, 1999. - С. 65.
 11. Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. юр. наук. – Х., 2004. - С.12
 12. Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. - М., 1956. - С. 81.
 13. Цивільне право України: Підручн: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К., 2006. - С.255.
 14. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. У двох томах / За ред. Я.М. Шевченко. - К., 2006. - С. 278.
 15. Цивільне право України: Підручник / За  заг. ред. В.І. Борисової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 384.
 16. Шерстобитов А. Е. Гражданское право. Т.II. Полут. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М, 2000. - С. 124.

 

 

     REFERENCES: 

 1. Bankіvs'kі operacії: pіdruchnik / A.M. Moroz, M.І. Savluk, M.F. Puhovkіna ta іn.; za red. d.e.n., prof. A. M. Moroza. — 2-ge vid., vipr. і dop. — K.: KNEU, 2002. — 476 s.
 2. Bezklubij I.A. Bankіvs'kі pravochini: Monograf. - K., 2007. - S. 240-245.
 3. Vas'kovs'kij O.V. Pravove reguljuvannja dogovoru na rozrahunkovo-kasove obslugovuvannja // Derzhava і pravo: Zbіrnik naukovih prac'. Juridichnі і polіtichnі nauki. – 2000. – Vipusk 14. – s. 288-299.
 4. Efimova L.G. Bankovskoe pravo. – M.: BEK, 1994. – S. 87. 
 5. Zhitnikov I.N. Dogovor bankovskogo scheta. Dis. ... kand. jurid. nauk.-  Volgograd., 1999. - S. 54.
 6. Zakon Ukraїni «Pro banki і bankіvs'ku dіjal'nіst'. - Urjadovij kur'єr, 17.01.2001, № 8.
 7. Ioffe O. S. Sovetskoe grazhdanskoe pravo: Kurs lekcij. - L. ,1961. - S. 703.
 8. Medvedev D.A. Grazhdanskoe pravo. Uchebnik. Ch. II / Pod red. A. P. Sergeeva, Ju. K. Tolstogo. - M., 2001. - S. 450.
 9. Olejnik O.M. Teoreticheskie osnovy bankovskogo prava (grazhdansko-pravovye i hozjajstvenno-pravovye aspekty): Dissertacija na soiskanie uchenoj stepeni doktora juridicheskih nauk. M., 1998. - S. 23, 247-248.
 10. Sarbash S.V. Dogovor bankovskogo scheta: problemy doktriny i sudebnoj praktiki. M, 1999. - S. 65.
 11. Tul'chevs'ka N.V. Dogovіr bankіvs'kogo depozitnogo rahunka. Avtoreferat dis.na zdobuttja naukovogo stupenja kand..jur.nauk. – H., 2004. - S. 12
 12. Flejshic E.A. Raschetnye i kreditnye pravootnoshenija. - M.,1956. - S. 81.
 13. Civіl'ne pravo Ukraїni: Pіdruchn: U 2 kn. / Za red.O.V.Dzeri, N.S.Kuznєcovoy. - K., 2006. - S. 255.
 14. Civіl'ne pravo Ukraїni. Akademіchnij kurs: Shdruch. U dvoh tomah / Za red. Ja.M.Shevchenko. - K., 2006. - S. 278.
 15. Civіl'ne pravo Ukraїni: Pіdruchnik / Za  zag.red. V.І.Borisovoї. – K.: Jurіnkom Іnter, 2004. – S. 384.
 16. Sherstobitov A. E. Grazhdanskoe pravo. T. II. Polut. 2 / Otv. red. E. A. Suhanov. M, 2000. - S.124.


Обновлен 20 сен 2015. Создан 04 сен 2015