Nauki Społeczno-Humanistyczne Соціально-Гуманітарні Науки Social and Human Sciences

 

Shtyrlina, Antonina, 2014. ADMINISTRATIVE SERVICES: SPECIES, ORGANS AND BASIC PRINCIPLES. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (04), pp. 127-134.
 

Shtyrlina, Antonina, 2014. ADMINISTRATIVE SERVICES: SPECIES, ORGANS AND BASIC PRINCIPLES. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (04), pp. 127-134.

 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ:

ВИДИ, ОРГАНИ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ

 

УДК 35.076+35.073.6

 

Штирліна, Антоніна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна),

кафедра державне управління,

аспірантка

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються принципи та шляхи вдосконалення механізмів надання адміністративних послуг. Здійснена спроба проаналізувати все нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг й на основі цього виділити основні недоліки системи, яка має дуже великий вплив на якість, комфортність та продуктивність суспільного життя країни. Здійснена спроба розкрити проблеми реформування адміністративних органів у сфері надання управлінських послуг. Проаналізовано проблему не досконалої системи взаємодії як органів державної (адміністративної) влади між собою так й органів адміністративної влади із споживачем адміністративних послуг.   На основі всього опрацьованого матеріалу і зроблених висновків була здійснена спроба  визначити конкретні шляхи вирішення проблеми реформування надання адміністративних послуг в Україні. Також окреслені основні вимоги до державних службовців які надають адміністративні послуг. Ми здійснили спробу довести що сучасний стан державної служби, а саме адміністративних органі, дуже відстає від вимог суспільства: його потреб, можливостей, розвитку. Що негативно впливає на розвиток країни в цілому, гальмує зростання надходжень до державного бюджету коштів з податків, не дає розвиватись у необхідному і можливому темпі державній економіці, стан якої є головного показнику успішності держави.

Ключові слова: адміністративні послуги, організація надання, нормативно-правове забезпечення, ознаки адміністративних послуг, якість адміністративних послуг, споживач адміністративних послуг, задачі адміністративних послуг, стандарти надання адміністративних послуг.

 

 

ADMINISTRATIVE SERVICES:

SPECIES, ORGANS AND BASIC PRINCIPLES

 

Shtyrlina, Antonina,

Taras Shevchenko National University (Kuiv, Ukraine),

Department of State Governance,

Ph.D student

 

SUMMARY

In the article explores the principles and ways to improve the mechanisms of administrative services. The author attempts to analyze all regulatory provision of administrative services and based on that identify the main weaknesses of the system, which has a very large impact on the quality, comfort and performance of public life.  Researcher attempted to uncover the problems of reforming the administrative authorities in the provision of management services. The author analyzes the problem of imperfect system of interaction of state (administrative) power among themselves and with the administrative authorities of administrative services to the consumer. On the basis of material processed and the findings was an attempt to identify specific ways to address reform of administrative services in Ukraine. Also outlines the basic requirements for civil servants who provide administrative services. We attempted to argue that the current state of public service, namely administrative body lags far behind the demands of society, its needs and capabilities development. Adversely affecting the development of the country as a whole, inhibits the growth of the state income tax funds, prevents the development of the required pace and possible state economy, the state which is the main indicator of the success of the state.

Keywords: administrative services, delivery organization, Legal provisions, signs administrative services, quality administrative services, user administrative services, Problem administrative services, standards of administrative services.

 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства основним пріоритетним завданням зовнішньої політики України  є інтеграція до Європейського союзу, що передбачає надзвичайно активне переформатування органів державного управління до норм і стандартів ЄС. Мова йде про створення етичної, освіченої, кваліфікованої та прозорої державної служби, шляхом удосконалення і беззаперечного дотримання адміністративних стандартів, вимог та законодавства.

Саме процес  надання державних послуг є основою:

-        функціонування й розвитку державного апарату в демократичному суспільстві;

-         уваги органів виконавчої влади та їх посадових осіб щодо задоволення прав, свобод й законних інтересів населення, що вказує на ступінь розвитку суспільства.

Питання ефективного надання адміністративних послуг є актуальним на даний момент. На жаль ця проблема є й досі недостатньо вивченою, розкритою у практичному і теоретичному аспектах, як в управлінській літературі, юридичній науці так і в адміністративному праві зокрема.

Розкриття даної проблеми знайшло своє відображення у роботах таких українських вчених, як  В. Аверянова, К. Афанасьєва, В. Бакуменка, Ю. Битяка, Б. Борисова , О. Віннікова, В. Гаращука, Н. Гончарука,  І. Колушка, Б. Шарова, та інші.

 Метою даної статті є розкриття сутності поняття «адміністративна послуга», виокремлення характерних ознак надання  адміністративних послуг на сучасному етапі розвитку держави, а також  визначення специфіки й особливостей сучасної системи надання управлінських послуг.

 Адміністративна реформа в Україні розпочалась ще на прикінці XX ст., її реалізація передбачає підвищення ефективності органів державного управління в цілому, а також необхідності перенаправлення формату діяльності державних службовців на ринкову, тобто йде мова про модель надання якісних державних послуг (так звана «сервісна держава»), таке ставлення визначає найвищою соціальною цінністю держави – людину. Тому вдосконалення системи державної служби є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розвитку нашої держави та нашого суспільства.

Запровадження нової ідеології функціонування, насамперед, органів виконавчої влади є одним із основних завдань адміністративної реформи, в ході реалізації якої необхідно досягти такого стану, коли виконавча влада, реалізуючи призначення демократичної соціально-правової держави, створює умови для реалізації прав та свобод населення (громадян, осіб без громадянства, іноземних громадян), а також надання їм широкого кола адміністративних (управлінських) послуг.

Саме такий підхід до запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади закладений у Концепції адміністративної реформи в Україні, основні положення якої, Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810, покладені в основу здійснення реформування системи державного управління.

Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг визначається Законом України «Про адміністративні послуги». Цей закон дає визначення поняття адміністративна послуга - це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної і юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Також в ньому визначається поняття суб’єкт звернення (споживач) – фізична особо, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послу. [4]

Право на отримання адміністративної послуги насамперед закріплюється у головному законі країни ст. 19, ст. 40 Конституції України. Таким чином, таке право на отримання послуги є основоположним і невід’ємним.

 Введення у правовий обіг поняття "адміністративні послуги" (управлінські послуги) спрямоване не на запровадження окремого виду адміністративно-правових відносин між державою та людиною, а на перегляд взаємовідносин між державними органами та громадянами (споживачами), оскільки за змістом цього поняття визнається принцип верховенства права.

Зазначимо, що послуги загалом можливо поділити на два види:

-         матеріальні - ті які знаходять свій прояв у вигляді речей;

-        нематеріальні – які є результатом людської діяльності, що не мають матеріально-речогово прояву, послуги не виробничої сфери, це ті, що не створюють матеріальних благ (послуги освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, транспорту та зв’язку, державного управління, місцевого самоврядування й громадських організацій та інші.)

Науковці управлінську (адміністративну) послугу розглядають з двох сторін:

-        як публічно-владну діяльність органів державної влади (адміністративного органу), спрямовану на забезпечення реалізації прав фізичної та юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи;

-        як результат публічно-владної діяльності органів державної влади (адміністративного органу), спрямованого на забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється за заявою особи.

Діяльність органів влади з надання управлінських послуг можливо визначити за такими ознаками як:

-        управлінська (адміністративна) послуга надається за заявою фізичної або юридичної особи, тому будь-яка інша діяльність адміністративного органу (інспекційні перевірки тощо) не є адміністративною послугою;

-        надання управлінських послуг безпосередньо пов’язане із забезпеченням умов для реалізації прав конкретної юридичної або фізичної особи. Приклади такої діяльності це проведення реєстрації суб’єктів господарювання, майнових прав тощо, видача дозволів, ліцензій та інші;

-        законом має визначатись право особи на отримання конкретної адміністративної послуги. Закон повинен визначити не тільки право особи але й конкретний адміністративний орган, який надає не тільки певну послугу та механізм її надання;

-        управлінські послуги надаються лише адміністративними органами через реалізацію їх владних повноважень, але в даному контексті адміністративні органи слід розуміти не як органи лише виконавчої влади або виконавчі органи місцевого самоврядування, а саме у функціональному значені, це можуть бути будь-які органи не залежно від форми власності, але якім делеговані державою або встановленому законом порядку  функції  державного управління, або місцевого самоврядування;

-        результатом надання адміністративних послуг є адміністративний акт – рішення або дія адміністративного органу, яка відповідає на запит фізичної чи юридичної особи, такий акт має конкретного адресата, а саме особу, яка звернулась  до даного органу  за даною послугою.

У широкому значенні, до адміністративних послуг можна віднести звернення до адміністративного органу не лише за юридичним оформленням суб’єктивних прав особи, й щодо виконання обов’язків фізичної або юридичної особи. [1] Наприклад, відповідно до закону фізичні або юридичні особи зобов’язані подавати звіти, декларації до податкових та інших «контролюючих» органів. Організація прийому таких звітів та декларацій має здійснюватися на тих самих засадах, що і надання інших адміністративних послуг.

Одним із перших яскравих кроків у напрямку зацікавленості та розвитку сфери адміністративних послуг можливо вважати схвалення Кабінетом Міністрів України  у лютому 2006 року Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [2], хоча вона акцентує увагу на органах виконавчої влади, але також більшість її положень можуть бути застосовувані й до органів місцевого самоврядування. Концепція й досі є основним документом який визначає державну політику у сфері реформування надання адміністративних послуг.

Проаналізувавши цей документ ми можемо виділити основні задачі адміністративних послуг:

-        надання адміністративних послуг здійснюється виключно у рамках дотримання закону ;

-        отримання певної послуги тільки встановленим законом шляхом, та не можливість подрібнення  адміністративної послуги;

-        обґрунтованість плати та чітке встановлення її розміру;

-        встановлення чітких строків надання адміністративних послуг;

-        спрощення порядку надання адміністративних послуг;

-        встановлення зручного графіку для прийому  громадян;

-        створення умов для повного, легкого та належного доступу до інформації щодо адміністративних послуг;

-        не можливість перекладання обов’язків адміністративних органів на громадянина (споживача);

-        ставлення до споживача адміністративної послуги як до клієнта.

Ми можемо виокремити такі основні принципи та критерії  стандартів надання адміністративних послуг за якими можливо оцінювати якість (кваліфікованість) їх надання :

-        результативність, спрямованість на позитивне вирішення питання;

-        доступність місця знаходження адміністративного органу;

-        комфортність та зручність організації надання адміністративних послуг, можливість альтернативного способу звернення (поштою, електронною поштою), зручність оплати, створення можливості надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;

-        верховенство права;

-        висока кваліфікованість робітників адміністративних органів;

-        ввічливість та повага до кожного споживача адміністративної послуги;

-        стабільність;

-        рівність перед законом кожного;

-        прозорість та відкритість при наданні послуг;

-        надання послуги своєчасно, в терміни встановлені законодавством та нормативно-правовими актами;

-        доступність інформації про адміністративні послуги та їх надання кожному;

-        захищеність інформації наданої до органів влади;

-        зменшення бюрократії (кількості документів і процедур для отримання результату).

Проаналізувавши вітчизняну практику  надання управлінських (адміністративних) послуг ми зіштовхнулись з проблемою реалізації теоретичних обґрунтувань у життя. Українське законодавство містить велику кількість нормативно-правових актів [1,2 3,5], які частково упорядковують дану сферу суспільних відносин, але жоден з них не регулює процедуру відносин громадянина (споживача) та влади. Унаслідок чого, надання управлінських послуг розглядається адміністративними органами як можливість збагачення, а не як основна мета діяльності. Практика свідчить про непоодинокі випадки, коли органи влади нав’язують громадянам різні додаткові, переважно платні послуги [6]. Цей факт збільшує зростання корупції та сприяє її розвитку, тим самим грубо порушуючи права особи, яка звернулась до державного органу і збільшує її витрати на досягнення поставленої мети, тобто отримання адміністративної послуги.

Для ефективного подальшого реформування сфери надання адміністративних послуг і додержання повної реалізації Закону України    « Про адміністративні послуги», необхідно дотримуватись наступних кроків:

-        розробити та прийняти Закон України «Про перелік адміністративних послуг та плату за їх надання» та Адміністративно-процедурний кодекс України. Так як саме кодекс повинен регулювати основні положення  щодо врегулювання розгляду та вирішення державними (адміністративними) органами заяв фізичних чи юридичних осіб, фактично справи з надання адміністративних послуг. Також він повинен вирішити питання щодо обсягу прав споживача адміністративних послуг, обов’язки адміністративного органу, взаємодію адміністративних органів між собою для більш ефективного функціонування і швидшого вирішення поставленої задачі, чітко визначити поняття адміністративного акту й вимоги до його прийняття, оформлення;

-        Кабінету Міністрів України затвердити остаточний перелік адміністративних послуг;

-        центральним адміністративним органам, які надають управлінські послуги слід прискорити приведення нормативно-правових актів, за якими вони здійснюють свою діяльність, до відповідності вимог законодавства, а саме Закону України « Про адміністративні послуги»;

-        місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування проконтролювати та забезпечити вчасне приведення  утворених при них центрів надання управлінських послуг у відповідність до Закону України « Про адміністративні послуги», що дасть можливість контролювати та покращувати якість консультування громадян в центрах надання адміністративних послуг;

-        необхідно створити та розвинути інформаціїно-роз’яснювальну програму щодо надання адміністративних послуг з метою підвищення інформаційної обізнаності населення;

-        створення цілодобової державної телефонної довідки для можливості безперешкодного отримання будь-якої інформації про надання адміністративних послуг;

-        посилення контролю за управлінською діяльність державних органів, а саме за посадовими особами, які надають адміністративні послуги населенню;

-        створення державних програм з обмінну досвідом між адміністративними органами, як в середині держави, так й на міжнародному рівні.

Узагальнюючи вище наведене, зазначимо,що загальні адміністративні послуги на сьогоднішній день Урядом України здійснюється низка кроків спрямована на реалізацію положень Закону України «Про адміністративні послуги», удосконалення порядку , способу й механізму їх надання. Положення Закону дозволяють створити таку досконалу систему надання адміністративних послуг, за якої кожен їх споживач не тільки знає, а й має можливість реально вимагати той рівень й ту якість послуг, які йому зобов’язані надати конкретні органи державної влади (органи виконавчої влади або виконавчі органи місцевого самоврядування чи будь-які органи не залежно від форми власності, але яким делеговані державою або встановленому законом порядку  функції  державного управління, або місцевого самоврядування).

На даний час регулювання діяльності адміністративних органів у сфері надання управлінських послуг в переважній частині регулюються на підзаконному рівні, що сприяє загостренню проблем з дотримання прав та законних інтересів громадян - клієнтів (споживачів). Тому не варто забувати, що майбутнє правового регулювання та практичного вдосконалення надання адміністративних послуг пов’язане ще з великим обсягом доопрацювань й прийняття законів та підзаконних актів, і не слід забувати, що велика частина відповідальності за те як буде втілюватись у життя данні напрацювання залежить від самих державних службовців, в їх відповідальності, громадянської позиції, рівня професійної освіченості, рівня корпоративної управлінської культури та рівня загальної культури.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009року № 737 із змінами і доповненнями.[Електронний ресурс]- Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-п.

2. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету міністрів України від 15 лютого 2006року №90-р.[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-р

3. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. №494-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2007-р.

4. Про адміністративні послуги: Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI [Електронний ресурс]  – Режим доступу: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

5. Про внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги»: Проект Закону України. [Електронний ресурс]  – Режим доступу: www.minjust.gov.ua

6. Адміністративні послуги - нова якість держави. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ucipr.riev.ua/modules.php.

 

REFERENCES:

1. Pro zahodi shhodo uporjadkuvannja derzhavnih, u tomu chislі admіnіstrativnih poslug: Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 17 lipnja 2009 roku № 737 іz zmіnami і dopovnennjami. Available at: www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-п  (accessed 7 July 2009).

2. Pro shvalennja Koncepcії rozvitku sistemi nadannja admіnіstrativnih poslug organami vikonavchoї vladi: Rozporjadzhennja Kabіnetu mіnіstrіv Ukraїni vіd 15 ljutogo 2006 roku №90-r. Available at: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-р  (accessed 15 February 2006).

3. Pro zatverdzhennja Planu zahodіv shhodo realіzacії Koncepcії rozvitku sistemi nadannja admіnіstrativnih poslug organami vikonavchoї vladi: Rozporjadzhennja Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 27 chervnja 2007 r. №494-r Available at: : www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2007-р  (accessed 27 June 2007).

4. Pro admіnіstrativnі poslugi: Zakon Ukraїni vіd 06 veresnja 2012 r. № 5203-VI Available at: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (accessed 6 September 2012).

5. Pro vnesennja zmіn do Zakonu Ukraїni «Pro admіnіstrativnі poslugi»: Proekt Zakonu Ukraїni. Available at:  www.minjust.gov.ua (accessed 6 November 2014)

6. Admіnіstrativnі poslugi - nova jakіst' derzhavi. Available at:  www.ucipr.riev.ua/modules.php.

 

 

 Создан 28 мар 2015