Nauki Społeczno-Humanistyczne Соціально-Гуманітарні Науки Social and Human Sciences

Контакты
E-Mail
E-Mail
Телефон+380633581119
Facebook Facebook
Google+ Google+

           Obszary badawcze. Kolegium redakcyjne. Kontakty

Наукові напрями. Редколегія. Контакти

Research areas. The Editorial Board. Contacts

 

            BIBLIOTEKA NARODOWA (Warszawa), ISSN 2391-4165:

 

Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe

Politologia + Filozofia +  Socjologia +Prawo + Psychologia + Historia + Pedagogika +

Gospodarka + Komunikacja społeczna

Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал

Політичні науки + Філософія + Соціологія + Право + Історія + Психологія + Педагогіка +

Економіка + Соціальні комунікації

Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal

Political Science + Philosophy + Sociology + Law + Psychology + History + Pedagogy +

Economy + Social Communications

  • Język publikacji: polski, ukraiński, angielski, francuski.
  • Мови публікацій: польська, українська, англійська, французька.
  • Language of publications: Polish, Ukrainian, English, French.
  • Langue de publications: polonais, ukrainien, anglais, français.

            Kolegium redakcyjne / Редколегія / The Editorial Board  

            (nsg.issn.2391-4165@email.ua; social.sciences@i.ua)


Victor Andruschenko, Prof. dr. hab. (Philosophy, Pedagogy), Ukraine

Bogdan Andrusyshyn, Prof. dr. hab. (Historical Sciences), Ukraine

Olga Babkina, Prof. dr. hab. (Political Sciences, Philosophy), Ukraine

Vil Bakirov, Prof. dr. hab. (Sociology), Ukraine

Valeriy Bebyk, Prof. dr. hab. (Political Sciences, Psychology, Social Communication), Ukraine

Victor Bed', Prof. dr. hab. (Law, Theology), Ukraine

Viktor Bondarenko, Prof. dr. hab. (Philosophy, Theology), Ukraine

Leonid Hubersky, Prof. dr. hab. (Philosophy, Sociology), Ukraine

Natalia Gajdamaschko, Senior Lecturer, Ph.D. (Psychology), Canada

Ding Gianwey, Prof. dr. hab. (Law, Sociology), China

Valery Denisenko, Prof. dr. hab. (Political Sciences), Ukraine

Dan Durning, Prof. Ph.D. (Political Sciences), USA

Nicholai Evtukh, Prof. dr. hab. (Pedagogy, Theology), Ukraine

Andrii Fedorchenko, Prof. dr. hab. (Economy), Ukraine

Wang Hangbo, Prof. dr. hab. (Cultural Studies,  Sociology), China

Valentina Ilhanayeva, Prof. dr. hab. (Historical Sciences, Social Communication), Ukraine

Alicja  Jaskiernia, Prof. dr. hab. (Social Communication), Poland

Jerzy Jaskiernia, Prof. dr. hab. (Law), Poland

Andrzej Janowski, Prof. dr. hab. (Pedagogy), Poland

Viktor Klimenko, Prof. dr. hab. (Psychology), Ukraine

Valerii Kopiika, Prof. dr. hab. (Political Sciences), Ukraine

Valentine Korolko, Prof. dr. hab. (Philosophy, Social Communication), Ukraine

Vasyl Kremen, Prof. dr. hab. (Philosophy, Pedagogy), Ukraine

Alexander Kruglashov, Prof. dr. hab. (Political Sciences), Ukraine

Andriy Kudryachenko, Prof. dr. hab. (Historical Sciences), Ukraine

Natalia Latygina, Prof. dr. hab. (Political Sciences), Ukraine

Vladimir Luhovyi, Prof. dr. hab. (Pedagogy), Ukraine

Zbigniew Madej, Prof. dr. hab. (Economy), Poland

Yuri Makar, Prof. dr. hab. (Historical Sciences), Ukraine

Eugeniya Makarenko, Prof. dr. hab. (Political Sciences), Ukraine

Serhiy Maksymenko, Prof. dr. hab. (Psychology), Ukraine

Alexander Malhazov, Prof. dr. hab. (Psychology), Ukraine

Ludwik Malinowski, Prof. dr. hab. (Political Sciences, Historical Sciences), Poland

Victor Olefir, Prof. dr. hab. (Law), Ukraine

Kazimierz Olesiak,  Prof. dr. hab. (Economy), Poland

Stefan Opara, Prof. dr. hab. (Philosophy, Psychology), Poland 

Yuriy Pachkovskyy, Prof. dr. hab. (Sociology), Ukraine

Longin Pastusiak, Prof. dr. hab. (Political Sciences, Historical Sciences), Poland

Wojciech Pomykało, Prof. dr. hab. (Pedagogy, Philosophy), Poland

Karol Poznański,  Prof. dr. hab. (Historical Sciences, Pedagogy), Poland

Volodymyr Pylypchuk, Prof. dr. hab. (Law), Ukraine

Volodymyr Rizun, Prof. dr. hab. (Philology, Social Communication), Ukraine

Larysa Romanenko, Prof. dr. hab. (Economy), Ukraine

Anatoliy Ruchka, Prof. dr. hab (Sociology), Ukraine

Anatoly Selivanov, Prof. dr. hab. (Law), Ukraine   

Liudmyla Serdiuk, Prof. dr. hab. (Psychology), Ukraine  

Olexandr Shafalyuk, Prof. dr. hab. (Economy), Ukraine

Władysław Szymański,  Prof. dr. hab. (Economy), Poland

Natalia Sydorenko, Prof. dr. hab. (Philology, Social Communication), Ukraine

Władyslaw Sokołowski, Ph.D. (Political Sciences, Historical Sciences), Poland 

Sergei Shergin, Prof. dr. hab. (Political Sciences, Historical Sciences), Ukraine

Tadeusz Wallas, Prof. dr. (Political Sciences, Historical Sciences), Poland

Marek Zubik, Prof. dr. hab. (Law), Poland


         Założyciele / Засновники / Founders

Fundacja Innowacja (Polska), Stowarzyszenie Ukraińskich Nauk Politycznych (Ukraina)

Фундація "Інновація" (Польща), Всеукраїнська асоціація політичних наук (Україна)

Foundation "Innovation" (Poland), Ukrainian Political Sciences Association (Ukraine)


         Wydawca / Видавець / Publisher

Fundacja Innowacja (Polska) / Фундація "Інновація" (Польща) / Foundation "Innovation" (Poland)

ul. Sandomierska 23/10, 02-567 Warszawa, Poland;


          Redaktor Naczelny / Головний редактор / Editor in Chief

Wojciech Pomykalo, Prof. dr. hab., wojtekfranciszek@wp.pl; тел.: +48 604 233 762


          Przewodniczący Rady Redakcyjnej / Голова редакційної ради /

          Chairman of the Editorial Board

Valeriy Bebyk, Prof. dr. hab., upsavb@ukr.net; тел.: + 38 063 358 1119


Czasopismo naukowe «Nauki społeczno-humanistyczne» publikowane w formie elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej czasopisma (http://sp-sciences.io.ua/) oraz w serwisie  społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/Nauki-spo%C5%82eczno-humanistyczne-Polsko-ukrai%C5%84ska-czasopismo-naukowe-972427539512747/).

Artykuły nadesłane (zawarte w nim informacje o autorze, tytuł, struktury, treści, bibliografia) powinny być zaprojektowane zgodnie z normami międzynarodowej bazy danych SCOPUS  (http://sp-sciences.io.ua/s624827/rules_for_authors).

Publikacje w językach polskim, ukraińskim, angielskim, francuskim. Wszystkie artykuły nadesłane do redakcji podlegają recenzji.  Artykuły doktorantów wymagają dołączenia do nich opinii promotora pracy doktorskiej. Redakcja prosi autorów o przestrzeganie zasad rzetelności i etyki zawodowej.


Науковий журнал «Соціально-гуманітарні науки» виходить в електронній формі і розміщується на сайті журналу (http://sp-sciences.io.ua/) та на офіційній сторінці журналу в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/Nauki-spo%C5%82eczno-humanistyczne-Polsko-ukrai%C5%84ska-czasopismo-naukowe-972427539512747/).

Статті журналу (дані про авторів, назва, структура, зміст, бібліографія) повинні бути оформлені відповідно до стандартів міжнародної бази даних SCOPUS (http://sp-sciences.io.ua/s624827/rules_for_authors).

Мови публікацій – польська, українська, англійська, французька. Всі статті, подані до редакції, рецензуються. Аспірантів просимо подавати письмовий відгук наукового керівника дисертації. Редакція журналу просить авторів дотримуватися принципів наукової добросовісності та професійної етики.


Scientific journal «Social and Human Sciences» published electronically and posted on the website of the journal (http://sp-sciences.io.ua/) and on the official journal of the social network Facebook (https://www.facebook.com/Nauki-spo%C5%82eczno-humanistyczne-Polsko-ukrai%C5%84ska-czasopismo-naukowe-972427539512747/).

Journal article (information about the author, title, structure, content, bibliography) must be designed in accordance with international standards database SCOPUS (http://sp-sciences.io.ua/s624827/rules_for_authors). Publications Languages - Polish, Ukrainian, English, French. All articles submitted to the Editor are reviewed. Post-graduates, please submit a written response of the supervisor of the thesis. Editors asks authors to adhere to the principles of scientific integrity and professional ethics.